Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van VNP Services B.V., hierna te noemen VNP Services, zowel te zake van de leveringen van zaken en/of onderdelen daarvan als te zake van het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Verwijst de opdrachtgever, hierna te noemen wederpartij, bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijst VNP Services deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin VNP Services schriftelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Offertes
2.1 De offertes van VNP Services zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, technische opgaven en dergelijke in prospecti en dergelijke zijn immer vrijblijvend en bindt VNP Services niet.

2.2 Door wederpartij overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte, zoals (detail)tekeningen, beschrijvingen en dergelijke worden door VNP Services als algemene richtlijnen beschouwd.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of prijslijsten en dergelijke verplicht VNP niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet-levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door VNP Services zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde eigendom van VNP Services en moeten op eerste verzoek aan VNP Services worden toegezonden.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Opdrachten gelden eerst als door VNP Services aangenomen, wanneer zij door VNP Services schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer VNP Services uitvoering aan de opdracht geeft.

3.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van VNP Services binden VNP Services slechts indien en voor zover deze door VNP Services schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht laat aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet.

3.4 VNP Services is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.5 In geval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij zullen de reeds tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gemakte kosten worden doorberekend, waarbij een minimum geldt van 10% van de aannemingssom.

3.6 VNP Services is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen.

Artikel 4: Annulering
4.1 Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.

4.2 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, met een minimum van 10% van de aanneemsom en onverminderd het recht van VNP op redelijke schadevergoeding inclusief compenseren van de gederfde winst, dit behoudens de gevallen waarin toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.

4.3 Speciaal voor de wederpartij op maat vervaardigde, bewerkte en dergelijke zaken worden niet door ons teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van VNP onder voorbehoud van prijswijziging.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

– gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en andere kosten;
– exclusief BTW.

5.3 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventuele te zake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande dat redelijkerwijs voorziende prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij VNP tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 6: Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient van het totale factuurbedrag betaald te worden:
a) 40% bij opdrachtverstrekking;
b) 50% bij aanvang van de uitvoering van de opdracht of indien alle materialen klaar staan;
c) 10% bij gereedkomen van de werkzaamheden, dan wel bij het in gebruik nemen van de installatie, dan wel bij aflevering. De betaling dient netto-contant of middels storting of overmaking op een door VNP aangewezen bankrekening plaats te vinden. De op de bankrekening afschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

6.2 VNP behoudt het recht te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen.

6.3 In gevallen dat de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van het bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een van de vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Al de vorderingen van VNP Services op wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en is VNP Services gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schonen of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van VNP Services op vergoeding van schaden, kosten en interest.

Artikel 7: Rente en kosten
7.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is VNP gerechtigd vanaf factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt verrekend.

7.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan VNP Services verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 175 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin VNP Services voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat VNP Services gehouden is aan te tonen dat VNP Services deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

Artikel 8: Levering
8.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. VNP Services is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien door omstandigheden die VNP Services niet zijn toe te rekenen vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, kennelijk onredelijk is.

8.2 De levertijden vangen aan op het moment dat de betaling van 40% van het totaal factuurbedrag, zulks met in acht name van hetgeen in artikel 6 is vermeld, is ontvangen.

8.3 VNP Services is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. VNP Services kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden, overschrijding van levertijden door toeleveranciers van VNP Services en dergelijke heeft VNP Services het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

8.4 Behoudens het bepaalde in het vorige lid kan VNP Services slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat VNP Services een redelijk e termijn tot nakoming is gegeven en nadat VNP Services door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.

8.5 VNP Services is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke VNP Services afzonderlijk kan factureren. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, is VNP Services gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks de keuze van VNP Services, onverminderd het recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.

8.6 De wijze van transport, verzending en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan VNP Services verstrekt, door VNP Services als goed koopman bepaald, zonder dat VNP Services hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Artikel 9: Verplichtingen wederpartij
9.1 Indien installatie bij de opdracht is inbegrepen dient de wederpartij ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen welke niet deel uitmaken van de overeenkomst redelijkerwijs ook niet tot de werkzaamheden van VNP behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk van VNP geen vertraging ondervindt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid wederpartij
10.1 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

10.2 De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructie en werkwijzen.

Artikel 11: Reclames
11.1 Alle reclames dienen uiterlijk 14 dagen na aflevering schriftelijk bij VNP te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door VNP Services in behandeling genomen.

11.2 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering te controleren, dan wel de verrichte werkzaamheden terstond nadat de werkzaamheden zijn beëindigd te controleren.

11.3 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.

11.4 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan de zaak heeft veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van ons is geschied en behoudens het geval dat de verandering dan wel reparatie in geen verband staat tot de door VNP Services te verrichten werkzaamheden.

Artikel 12: Garantie
12.1 Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn twaalf maanden op materiaal. De garantie houdt in dat VNP gedurende de garantietermijn, door VNP uitsluitende beoordeling, dan wel voor rekening van VNP fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en vervangen. VNP is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken zaken te bovenaan. Indien VNP ter voldoening aan hun garantieverplichting vervangen, worden de vervangen(onderdelen van) zaken eigendom van VNP. Tevens is VNP gerechtigd om de, ter voldoening aan de garantieverplichting, gemaakte reis- en verblijfskosten in rekening te brengen. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en toestemming van ons, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door VNP verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

12.2 De garantie geldt niet indien:
– de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
– de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van de zaken gaat eerst over op de wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van VNP als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van VNP Services aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

13.2 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zal VNP Services het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden Services terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd de rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke VNP Services ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
14.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van VNP Services en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VNP Services behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingenzijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van VNP Services , waardoor VNP Services verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van de wil van VNP Services onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

14.2 In geval van een niet toerekening tekortkoming in de nakoming heeft Services het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover te zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

14.3 VNP Services is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Behoudens de aansprakelijkheid van VNP Services krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is de aansprakelijkheid van VNP Services beperkt tot de in artikel 12 genoemde garantieverplichting. VNP Services is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk en onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde zaken, terwijl VNP Services evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.

15.2 VNP Services is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde/geïnstalleerde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

15.3 Wederpartij vrijwaart VNP Services voor alle aanspraken van derden te zake van de door Services geleverde taken of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van VNP Services en wederpartij bovendien aantoont dat hem te zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VNP Services en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Geschillen
17.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van VNP Services, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen één maand, nadat VNP Services schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.

Bel mij terug!

Vul uw gegevens in:

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Solliciteer bij
VNP-Services

Vul uw gegevens in: