Privacy

Privacyverklaring

VNP Services hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe VNP Services omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid VNP Services B.V.
Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. VNP Services verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers en sollicitanten.

VNP Services doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VNP Services houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat VNP Services in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als VNP Services zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

VNP Services B.V.

Driemanssteeweg 174
3084 CB Rotterdam
E-mail: info@vnp-services.nl
Tel. 0180 – 89 25 25

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, diploma’s, stages en werkervaring;
 • pasfoto;
 • functie;
 • nationaliteit, BSN, ID bewijs, rijbewijs;
 • gebruikersnaam;

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang; of
 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door VNP Services verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;
 • Commerciële acties (mailingen e.d.);
 • Juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die VNP Services verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer van de contactpersoon gekoppeld aan de klant of leverancier.

Sollicitanten
Aan een sollicitant die via de website reageert op een vacature, wordt vooraf gevraagd om kennis te nemen van, en akkoord te gaan met, deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens die staan vermeld op het Curriculum Vitae (CV) worden op de beveiligde server opgeslagen, zijn toegankelijk voor de HR-afdeling en kunnen alleen worden gedeeld met de afdelingsmanager van de vacature.
De persoonsgegevens worden tot vier weken na de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd, tenzij naar aanleiding van de sollicitatie een arbeidsovereenkomst met VNP Services tot stand komt. Op verzoek van VNP Services kan de sollicitant instemmen om het CV te bewaren voor toekomstige vacatures voor de maximale periode van één jaar.

Verstrekking aan derden
VNP Services zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient VNP Services medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • opdrachtgevers,
 • onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren,
 • leveranciers,
 • overheidsinstanties,
 • andere zakelijke relaties.

Voor de uitvoering van sommige diensten maakt VNP Services gebruik van verwerkers (bijvoorbeeld een Cloud-provider). In dat kader verstrekt VNP Services persoonsgegevens aan die verwerker, maar alleen voor de hiervoor beschreven doeleinden. VNP Services sluit met die verwerker een verwerkersovereenkomst en maakt afspraken over geheimhouding en de te nemen beveiligingsmaatregelen. Ook komt VNP Services hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit op grond van de privacywetgeving is toegestaan.

Beveiligen en bewaren
VNP Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De VNP Services website, waar onder andere de aanmelding van sollicitanten plaatsvindt, is via “https” beveiligd;
 • De computers van VNP Services worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • VNP Services kent een protocol registratie datalekken.

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder uitgewerkt en waar nodig in protocollen gedocumenteerd. VNP Services bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten omtrent persoonlijke gegevens
U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

VNP Services B.V.

Driemanssteeweg 174
3084 CB Rotterdam
E-mail: info@vnp-services.nl
Tel. 0180 – 89 25 25

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacyverklaring
VNP Services kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

VNP Services B.V.
versie: 23-3-2020

Bel mij terug!

Vul uw gegevens in:

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Solliciteer bij
VNP-Services

Vul uw gegevens in: